പത്തനംതിട്ടയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെ പോക്സോ കേസ് പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

പത്തനംതിട്ടയിൽ വിചാരണ തുടങ്ങാനിരിക്കെ പോക്സോ കേസ് പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ