ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ തട്ടിപ്പിൽ തെളിവുകൾ തേടി ഇഡി സിഎം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാവിലെ 9.30ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിച്ചത് രാത്രി 8 മണിക്ക്

ലൈഫ് മിഷൻ കേസിൽ തട്ടിപ്പിൽ തെളിവുകൾ തേടി ഇഡി സിഎം രവീന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാവിലെ 9.30ന് തുടങ്ങിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിച്ചത് രാത്രി 8 മണിക്ക്