ഒരു മണി പോലും നഷ്ടമാകില്ല, കുരുമുളക് പറിക്കാന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ടെക്‌നിക്കുമായി ജോസേട്ടന്‍| Krishibhoomi

ഒരു മണി പോലും നഷ്ടമാകില്ല, കുരുമുളക് പറിക്കാന്‍ സ്മാര്‍ട്ട് ടെക്‌നിക്കുമായി ജോസേട്ടന്‍| Krishibhoomi