വാഴയുടെ കൂടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചീരേം നനയട്ടെ

വാഴയുടെ കൂടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചീരേം നനയട്ടെ