നെടുമുടിയ്ക്ക് വിട....; സംസ്‌കാരം ശാന്തികവാടത്തിൽ നടന്നു

നെടുമുടിയ്ക്ക് വിട....; സംസ്‌കാരം ശാന്തികവാടത്തിൽ നടന്നു