മണി കേരളത്തിന്റെ വിധിയോ?

മണി കേരളത്തിന്റെ വിധിയോ?