പ്രായം അഞ്ച്, കളരിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി രുദ്രവീണ

പ്രായം അഞ്ച്, കളരിയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനവുമായി രുദ്രവീണ