പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാര്‍

പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കർഷകരുമായി ചർച്ച നടത്തി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാര്‍