ബിജെപിയോടുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ മാറിയോ?

ബിജെപിയോടുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മ മാറിയോ?