നടൻ നെടുമുടി വേണു വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഒരാണ്ട്

നടൻ നെടുമുടി വേണു വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഒരാണ്ട്