മെസി-നെയ്മർ-എംബാപ്പേ, ഫുട്ബോളിൽ വിസ്മയം വിരിയിക്കുമോ ഈ ത്രയം ?

മെസി-നെയ്മർ-എംബാപ്പേ, ഫുട്ബോളിൽ വിസ്മയം വിരിയിക്കുമോ ഈ ത്രയം ?