Cletus Avoka apologizes to Ato Forson

Cletus Avoka apologizes to Ato Forson