തെന്മലയിലും ചേര്‍ത്തല കടക്കരപ്പള്ളിയിലും വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു

തെന്മലയിലും ചേര്‍ത്തല കടക്കരപ്പള്ളിയിലും വെള്ളക്കെട്ടില്‍ വീണ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു