สอน. ผลักดันการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล หรือ สอน. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และสนับสนุนให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการแจกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ที่จัดขึ้น 2 กิจกรรม