ഇനി കൊറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ആകാശം കാണൂല്ല

ഇനി കൊറച്ച് നാളത്തേക്ക് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ആകാശം കാണൂല്ല