വനിതാദിനത്തില്‍ വാച്ച് റിപ്പയററായ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായി അവതരിപ്പിച്ച് അവതാരക

വനിതാദിനത്തില്‍ വാച്ച് റിപ്പയററായ അമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായി അവതരിപ്പിച്ച് അവതാരക