സഹോദരനുമായി വഴക്കിട്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ കയറിയ മധ്യവയസ്കൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു

സഹോദരനുമായി വഴക്കിട്ട് വൈദ്യുത പോസ്റ്റിൽ കയറിയ മധ്യവയസ്കൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു