സിസ്റ്ററുടെ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സഭ ഇത്രയും നാണംകെടില്ലായിരുന്നു: സിസ്റ്റർ ജെസ്മി

സിസ്റ്ററുടെ പരാതിയിൽ നടപടിയെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സഭ ഇത്രയും നാണംകെടില്ലായിരുന്നു: സിസ്റ്റർ ജെസ്മി