ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‍ലറ്റിക് ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തുടക്കമായി

ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് അത്‍ലറ്റിക് ചാംമ്പ്യൻഷിപ്പിന് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ തുടക്കമായി