1928 ഫെബ്രുവരി 2; സൈമണ്‍ കമ്മീഷനെതിരെ ബഹിഷ്‌കരണവുമായി മാതൃഭൂമി

1928 ഫെബ്രുവരി 2; സൈമണ്‍ കമ്മീഷനെതിരെ ബഹിഷ്‌കരണവുമായി മാതൃഭൂമി