ശീതീകരിച്ച ചിക്കൻ മാത്രം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന നയം നടപ്പാക്കുമെന്ന് കെപ്കോ

ശീതീകരിച്ച ചിക്കൻ മാത്രം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന നയം നടപ്പാക്കുമെന്ന് കെപ്കോ