സാഹസികരാകാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ സുരക്ഷ അവഗണിക്കാമോ?

സാഹസികരാകാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ സുരക്ഷ അവഗണിക്കാമോ?