ജീവനെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞ് കാമുകൻ- പോലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽവെച്ച് യുവതിയെ കുത്തിപ്പരിക്കൽപ്പിച്ച് യുവാവ്

ജീവനെടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞ് കാമുകൻ- പോലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽവെച്ച് യുവതിയെ കുത്തിപ്പരിക്കൽപ്പിച്ച് യുവാവ്