കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ കുട്ടിയെ നിലത്ത് കിടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം

കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ കുട്ടിയെ നിലത്ത് കിടത്തി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം