കർണാടകയിൽ പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് കൊലപാതകം

കർണാടകയിൽ പശുക്കടത്ത് ആരോപിച്ച് കൊലപാതകം