പിണറായി സർക്കാരിനെ ഗവർണർ പിരിച്ചുവിടുമോ?

പിണറായി സർക്കാരിനെ ഗവർണർ പിരിച്ചുവിടുമോ?