താങ്ങുവിലയില്ല, വളങ്ങളുടെ വിലയിൽ വർധന; വലഞ്ഞ് കർഷകർ

താങ്ങുവിലയില്ല, വളങ്ങളുടെ വിലയിൽ വർധന; വലഞ്ഞ് കർഷകർ