നവര നെല്ലിനെ വീണ്ടെടുത്ത കഥ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ആദായകരമായ നെല്ലിനത്തെ വിജയകരമാക്കി തീർത്ത കഥ കൂടിയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നവരപ്പാടത്തിനെക്കുറിച്ച് കർഷകൻ പി നാരായണൻ ഉണ്ണിക്ക് പറയാനുള്ളത്- കൃഷിഭൂമി

നവര നെല്ലിനെ വീണ്ടെടുത്ത കഥ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ആദായകരമായ നെല്ലിനത്തെ വിജയകരമാക്കി തീർത്ത കഥ കൂടിയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നവരപ്പാടത്തിനെക്കുറിച്ച് കർഷകൻ പി നാരായണൻ ഉണ്ണിക്ക് പറയാനുള്ളത്- കൃഷിഭൂമി