തെളിവെടുപ്പ് സമയത്തും യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അഭിഷേക്

തെളിവെടുപ്പ് സമയത്തും യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അഭിഷേക്