കടലാസല്ല, ഇത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പറക്കും സോഫ

കടലാസല്ല, ഇത് കൊടുങ്കാറ്റിൽ പറക്കും സോഫ