വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെ സമുദ്ര സേതു ദൗത്യത്തിനും തുടക്കമായി

വന്ദേ ഭാരത് ദൗത്യത്തിന് പിന്നാലെ സമുദ്ര സേതു ദൗത്യത്തിനും തുടക്കമായി