ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ, ബാദർവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഫ്യു; ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു

ജമ്മു കശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ, ബാദർവ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കർഫ്യു; ഇന്റർനെറ്റ് ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചു