ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനെ റഷ്യയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഭീകരനെ റഷ്യയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു