എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മാലമോഷണം നടത്തിയ പ്രതികൾ പിടിയിലായി

എളമക്കര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ മാലമോഷണം നടത്തിയ പ്രതികൾ പിടിയിലായി