ഗവർണറുടെ നീക്കം ആർഎസ്എസ് പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചാണോ?

ഗവർണറുടെ നീക്കം ആർഎസ്എസ് പദ്ധതിക്കനുസരിച്ചാണോ?