തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത്‌ 82 വയസ്സുകാരിയെ ഭർത്താവ് കുത്തി കൊന്നു

തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത്‌ 82 വയസ്സുകാരിയെ ഭർത്താവ് കുത്തി കൊന്നു