สุชาติ สวัสดิ์ศรี : เช เกวารา ‘เราไปกันเถิด ศาสดาแห่งแสงอรุณที่ลุกเป็นเพลิง’