പേരറിവാളന്റെ മോചന വിഷയം; ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

പേരറിവാളന്റെ മോചന വിഷയം; ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം