സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കരുത്, കുടിച്ചാൽ പാപ്പാൻ പെടും; ശ്രീലങ്കയിലെ പുത്തൻ ആനക്കാര്യങ്ങൾ

സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കരുത്, കുടിച്ചാൽ പാപ്പാൻ പെടും; ശ്രീലങ്കയിലെ പുത്തൻ ആനക്കാര്യങ്ങൾ