പുതുജീവൻ ലഭിക്കുമോ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവാളത്തിന്?

പുതുജീവൻ ലഭിക്കുമോ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവാളത്തിന്?