'ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, പ്രായമായവരെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അയക്കാനും പാടില്ല'

'ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു, പ്രായമായവരെ വൃദ്ധസദനത്തിലേക്ക് അയക്കാനും പാടില്ല'