വയനാട്ടില്‍ കൊയ്ത്തു യന്ത്രം കിട്ടാത്തതിനാല്‍ നെല്ലു കൊയ്യാനാവാതെ കര്‍ഷകര്‍

വയനാട്ടില്‍ കൊയ്ത്തു യന്ത്രം കിട്ടാത്തതിനാല്‍ നെല്ലു കൊയ്യാനാവാതെ കര്‍ഷകര്‍