തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സൗദി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍

തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ ലംഘനങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സൗദി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍