'കർനാടകം' ആവർത്തിക്കുമോ?

'കർനാടകം' ആവർത്തിക്കുമോ?