ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ജൂൺ പത്തിന് പുറത്തിറക്കും; മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ 2ാം ഘട്ടത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക ജൂൺ പത്തിന് പുറത്തിറക്കും; മന്ത്രി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ