23 ദിവസം കൊണ്ട് 50 കോടി; ചരിത്രം കുറിച്ച് 'രോമാഞ്ചം'

23 ദിവസം കൊണ്ട് 50 കോടി; ചരിത്രം കുറിച്ച് 'രോമാഞ്ചം'