സ്കാനിംഗ് സെന്ററിൽ യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി അന്വഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു

സ്കാനിംഗ് സെന്ററിൽ യുവതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രി അന്വഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു