ആര് ആരുടെ കേഡർ? യുദ്ധം ചെയ്യാനുറച്ചോ ഗവർണർ?

ആര് ആരുടെ കേഡർ? യുദ്ധം ചെയ്യാനുറച്ചോ ഗവർണർ?