44 ചക്രങ്ങള്‍, 8 മണിക്കൂറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം; കൗതുകമായി ഭീമന്‍ ട്രക്ക് | Video

44 ചക്രങ്ങള്‍, 8 മണിക്കൂറില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം; കൗതുകമായി ഭീമന്‍ ട്രക്ക് | Video