2018-ലെ കത്വ ബലാത്സംഗ കേസ്: പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതായി കണക്കാക്കി കോടതി

2018-ലെ കത്വ ബലാത്സംഗ കേസ്: പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായതായി കണക്കാക്കി കോടതി